Ledger Nano X

Bluetooth® Enabled Crypto Wallet

Our Brands

IoT Solutions

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Smart
City

สมาร์ทซิตี้

Smart Industry

อุตสาหกรรม 4.0

Smart Agriculture

เกษตร 4.0

Smart Solutions

“ อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง หรือ Internet of things (IoT) กำลังเป็นหัวข้อการสนทนาที่ถูกกล่าวถึงมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในสถานที่ทำงานและสถานที่อื่นๆ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่เพียงแต่จะมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเรา แต่ยังรวมถึงวิธีการทำงานของเราด้วย ”