Passphrase คืออะไร? Feature พิเศษใน Trezor Hardware Wallet

เมื่อ PIN และ recovery seed อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปในการรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์คริปโตที่เก็บไว้ใน Hardware Wallet การพิจารณาใช้ Passphrase จึงเป็นทางเลือกในการรักษาความปลอดภัยของคริปโตที่นักลงทุนเลือกใช้มากขึ้น Passphrase เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะยกระดับความปลอดภัยด้านไซเบอร์สำหรับผู้ที่มีคริปโตไว้ในครอบครอง เป็น feature ที่น่าสนใจบนอุปกรณ์ Trezor ซึ่งเป็น Hardware Wallet ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน มีจุดเด่นด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบายในการใช้งานและสามารถทำกิจกรรมด้านการเงินที่เกี่ยวกับคริปโตได้หลากหลาย ตัว Passphrase จะช่วยป้องกันสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้งานอีกชั้น นอกเหนือจากเลข PIN และ recovery seed เมื่อมีการใช้งาน Passphrase อุปกรณ์ Trezor จะขอให้ผู้ใช้งานใส่ “ secret phase” หรือกลุ่มคำที่ผู้ใช้งานตั้งค่าไว้เองทุกครั้ง นอกจาก PIN ที่เป็นตัวเลขเมื่อต้องการจะเชื่อมต่อการใข้งานกับอุปกรณ์ Trezor Passphrase คืออะไรและมีวิธีการทำงานอย่างไร? เมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้งาน Passphrase ทางอุปกรณ์จะขอให้ผู้ใช้งานสร้าง Passphrase และกรอกลงไปในอุปกรณ์ Trezor จากนั้น ระบบจะรวมเอา recovery …

Passphrase คืออะไร? Feature พิเศษใน Trezor Hardware Wallet Read More »