fbpx

Ledger Nano X

Bluetooth® Enabled Crypto Wallet

Our Brands

IoT Solutions

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Smart
City

สมาร์ทซิตี้

Smart Industry

อุตสาหกรรม 4.0

Smart Agriculture

เกษตร 4.0

More Products

IoT Case Studies

เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ และ การใช้งานจริงของ IoT เพิ่มเติม

Smart Solutions

“ อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง หรือ Internet of things (IoT) กำลังเป็นหัวข้อการสนทนาที่ถูกกล่าวถึงมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในสถานที่ทำงานและสถานที่อื่นๆ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่เพียงแต่จะมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเรา แต่ยังรวมถึงวิธีการทำงานของเราด้วย ”